Trái cây đóng hộp bao gồm các loại trái cây và hạt đóng đóng hộp như đậu đỏ, vải, hạt sen, đào…